TEL. 502 624 450

ŚLEDZTWA I DOCHODZENIA

Postępowanie przygotowawcze
W postępowaniu przygotowawczym występuję jako obrońca podejrzanego, pełnomocnik pokrzywdzonego oraz pełnomocnik osoby niebędącej stroną, jeżeli wymaga tego interesy Klienta w toczącym się postępowaniu. Składam także w imieniu reprezentowanych przeze mnie osób odpowiednie do stanu sprawy wnioski oraz zażalenia.
I Reprezentowanie pokrzywdzonego
Gdy doszło do popełnienia przestępstwa, a interes Klienta nie stoi temu na przeszkodzie, sporządzam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które podpisuje Klient, następnie reprezentuję go w postępowaniu przygotowawczym.
W przypadku umorzenia postępowania przygotowawczego, zażalenie na postanowienie o umorzeniu i prowadzę sprawę przed Sądem.
II Reprezentowanie podejrzanego
Reprezentowanie podejrzanego, obok udziału w czynnościach dowodowych, obejmuje także widzenia z nim. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy zastosowano wobec Klienta tymczasowe aresztowanie w sprawie, w której go reprezentuję, oraz gdy odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie.