TEL. 502 624 450

O ZAPŁATĘ, O USTALENIE, O NAKAZANIE

Reprezentuję Klienta w sprawach, w których domaga się on zapłaty od drugiej strony:
       1.     Z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym jak i niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.
       2.    Zadośćuczynienia.
       3.    Odstąpienia od umowy.
Reprezentuje Klienta także w przypadku gdy domaga się on ustalenia istnienia albo nieistnienia umowy, a także ustalenia nieważności umowy, jak również o nakazanie złożenia określonego oświadczenia woli.