TEL. 502 624 450

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

W postępowaniu przed Sądem występuję jako:
        1.   Obrońca oskarżonego (w przypadku przestępstw).
        2.   Obrońca obwinionego (w przypadku wykroczeń).
        3.   Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego (osoby pokrzywdzonej).
        4.   Pełnomocnik oskarżyciela prywatnego w sprawie prywatnoskargowej
Sporządzam na życzenie Klienta subsydiarny akt oskarżenia w sprawie publicznoskargowej i występuję jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia takiego aktu, mogę także wytoczyć tzw. powództwo adhezyjne w postępowaniu karnym.
W każdym z tych postępowań składam w imieniu reprezentowanych przeze mnie osób odpowiednie do stanu sprawy wnioski oraz zażalenia.
W przypadku wyroku niekorzystnego dla Klienta sporządzam apelację, a gdy jest to prawnie dopuszczalne – kasację. Wymienione środki odwoławcze sporządzam także w sprawach, w których dotychczas nie występowałem.
Reprezentowanie tymczasowo aresztowanego, obok udziału w czynnościach dowodowych, obejmuje także widzenia z nim. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy wobec Klienta zastosowano tymczasowe aresztowanie w sprawie, w której go reprezentuję jak również, gdy odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie.